ตารางสัมนา

เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย
"เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมตัวรับทางเลือก
ในระบบ E-tax receipt และ e-tax invoice ของกรมสรรพากร"
08.30-09.00 น. *การพัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
09.00-10.00 น. รู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใบกำกับภาษี
*ลักษณะและรูปแบบของใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบกำกับภาษีประเภทต่างๆ
- บุคคลผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี และกรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

10.00-10.15 น. อาหารว่าง (เช้า)
10.15-11.15 น. *สาระสำคัญของใบกำกับภาษีแต่ละรูปแบบ
- ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
- ใบกำกับภาษีของธุรกิจส่งออก
- ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลากร กรมสรรพสามิต
11.15-12.00 น. วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.15 น. เข้าใจหลักเกณฑ์เอกสาร หลักฐานต้องถูกต้องครบถ้วน
*ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีเกี่ยวกับใบกำกับภาษี

- ใบกำกับภาษี หรือไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ใบกำกับภาษีมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- ใบกำกับออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก ไม่ได้ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือไม่ได้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
- การขีดฆ่าแก้ไข การจัดทำสำเนาใบกำกับภาษี และกรณีศึกษาอื่นๆ
15.15-15.30 น. อาหารว่าง (บ่าย)
15.30-16.30 น. ทางเลือกใหม่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
* E-Tax Invoice
1.ลักษณะสำคัญของ e-tax invoice และสถานการณ์ในปัจจุบัน
2.ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ 2560
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขออนุญาต
- วิธีการจัดทำ และการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
* เปรียบเทียบการออกใบกำกับภาษีแบบเดิม และทางเลือกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-tax receipt และ e-tax invoice)
16.30-17.00 น. เก็บตกประเด็นน่าสนใจ และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม

สามารถขอหนังสือรับรองนับชั่วโมง
สำหรับ CPD และ CPA ได้
เป็นชั่วโมงอื่นๆ 6.30 ชั่วโมง