ตารางสัมนา

เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย
08.30 - 09.00 น.              หลักเกณฑ์ใหม่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)
ต่อการจัดทำบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิ
09.00 - 10.00 น.
รู้จักหลักเกณฑ์ New TFRS 15
* สรุปสาระสำคัญ TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
* ภาพรวมของการรับรู้รายได้ในทางบัญชี
- หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้นตอน (5 Step Model)
- การเปิดเผยข้อมูล
10.00 - 10.15 น. อาหารว่าง (เช้า)
10.15 - 11.15 น. * ตัวอย่างการประยุกต์ธุรกิจกับ TFRS 15 และผลกระทบของ TFRS 15 ในการจัดทำบัญชี
* เปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของกิจการตามมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ก่อน
1 มกราคม 2562 (TAS 11สัญญาก่อสร้าง TAS 18 รายได้ TFRIC 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า TFRIC 15 สัญญาสำหรับก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ TFRIC 18 
การโอนทรัพย์สินจากลูกค้า และ TSIC 31 รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา) กับ TFRS 15
11.15 - 12.00 น.
การรับรู้รายได้ในทางภาษี
* เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
* เกณฑ์สิทธิ ข้อยกเว้นเกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้ จำนวนรายได้ที่ต้องรับรู้ในทางภาษีอากร
* การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร * รายจ่ายส่วนตัวและรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา
* ปัญหาการตั้งค่าเผื่อกับการรับรู้รายได้
* ผลกระทบของ TFRS 15 ในทางภาษี

12.00 - 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
เข้าใจรอบด้านกับร่าง TFRS 16
* สรุปแนวคิดร่าง TFRS 16 สัญญาเช่า และภาพรวมของสัญญาเช่าในทางบัญชี
* หลักการในการระบุสัญญาเช่าและแยกองค์ประกอบของสัญญา
- การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
(การจัดประเภทสัญญาเช่า การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า
การนำเสนอรายการ การเปิดเผยข้อมูล)
14.00 - 14.45 น. *หลักเกณฑ์ของสัญญาเช่าประเภทต่างๆในทางภาษี
*ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทางบัญชีกับสัญญาเช่าทางภาษี
*สัญญาเช่าทรัพย์สิน กับสัญญาเช่าซื้อ
14.45 - 15.00 น. อาหารว่าง (บ่าย)
15.00 - 16.00 น.
การขายและเช่ากลับคืน
* ตัวอย่างการประยุกต์ธุรกิจกับ TFRS 16 และผลกระทบในการจัดทำบัญชี
* เปรียบเทียบสัญญาเช่าตาม TFRS 17 (เดิม) กับร่าง TFRS 16
16.00 - 17.00 น. * การรับรู้รายได้ของผู้เช่า และผู้ให้เช่าในทางภาษี
* เงื่อนไขการรับรุ้รายได้สัญญาเช่าตามคำสั่ง ท.ป. 299/2561
*เปรียบเทียบการรับรู้รายได้สัญญาเช่าตามคำสั่ง ท.ป. 1/2528 (เดิม)
กับคำสั่ง ท.ป. 299/2561 (แก้ไขใหม่)
*ผลกระทบ TFRS 16 ในทางภาษี

รับอาหารมังสวิรัตกรุณาแจ้งล่วงหน้าที่ สรรพากรสาส์นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันงาน
 ราคาบัตร 1,500 บาท
 - สมาชิกสรรพากรสาส์น ลด 10% (สามารถหักส่วนลดได้เลย)
บรรยายโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากร
จากกรมสรรพากร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.อ.ชุมพร เสนไสย
2.อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
3.อ.สาโรช ทองประคำ
4.อ.มงคล ขนาดนิด
5.อ.รังสรรค์ หลวงเมือง
6.อ.จเร คงทอง
7.อ.วราวรรณ กิจวิชา
8.อ.วัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย
9.อ.จิตรา ณีศะนันท์
10.อ.วิชริณี คุปตานนท์

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร
ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8
กรุณา ส่งหลักฐานการโอนเงิน  พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในการออกใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษีและระบุวันที่สัมมนา  ชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรกลับ (ให้ชัดเจน)  แจ้งหลักฐานมาที่ โทรสาร.02-6173239 . 02-2729558-9 ต่อ 12-13
หรือ E-mail : [email protected] 
** กรุณาโทรยืนยันหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง มาที่ เบอร์โทร 02-2729558-9
>>> **ลงทะเบียนด้วยตัวเองห้ามผู้อื่นลงแทน** 
นับชั่วโมง สำหรับ ผู้ทำบัญชี (CPD)  :  บัญชี  3.30 ชม. อื่นๆ 3.30 ชม. 
           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  : บัญชี  3.30 ชม. อื่นๆ 3.30 ชม.  
ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองชั่วโมงบัญชีได้ที่หน้างาน