บทความ

วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561
 ศุภโชค  ยิ้มประเสริฐ*
 พัทธ์ธีรา  ฉายาประเสริฐพร*
 
           สวัสดีค่ะ มาพบกันหลังภารกิจการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) เสร็จสิ้น ผู้เขียนจึงขอมารายงานรวมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของทั้งปีงบประมาณว่าเป็นอย่างไร จัดเก็บได้สูงหรือต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการเพราะสาเหตุใด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
           สรรพากรสาส์นฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอบทวิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งประเมินถึงสถานการณ์แนวโน้มและความเสี่ยงของรายได้ภาษีสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของกรมสรรพากรเป็นอย่างมาก โดยขอเริ่มจากสรุปให้เห็นถึงภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2561 และประเด็นต่างๆ ดังนี้
           1. ภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2561
           2. วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561
           3. ประมาณการรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2562