หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กุมภาพันธ์ - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  27
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี TFRS for SMEs ตอน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  บัญชี IFRS for SMEs “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
            IFRS for SMEs กล่าวถึงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกำไรขาดทุนไว้ในบทที่ 5 โดยกำหนดให้กิจการ SMEs แสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด กล่าวคือ ผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับงวด โดยแสดงไว้ในงบการเงินเดียวหรือแสดงแยกเป็นสองงบ
  ความหมายของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
             กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ Comprehensive Income หมายถึง การเปลี่ยนเเปลงในส่วนของเจ้าของหรือสินทรัพย์สุทธิของกิจการ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือรายการอื่นที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าของ
  กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะไม่รวมถึงการลงทุนโดยเจ้าของ (Investment by Owner) เช่น การเพิ่มทุน เเละการจ่ายคืนให้เจ้าของ (Distribution to Owner) เช่น การจ่ายเงินปันผล
             กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหมายรวมถึงกำไรขาดทุนทั้งสิ้นของกิจการ ประกอบด้วยสองส่วน
  ส่วนแรกเกิดจากผลการดำเนินงานของกิจการ (ซึ่งก็คือ กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับงวด) อีกส่วนเรียกว่า “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” (Other Comprehensive Income: OCI) ซึ่งเป็นรายการที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (สินทรัพย์สุทธิ) ระหว่างต้นงวดกับปลายงวด ซึ่งก็คือ รายการกำไรขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของโดยตรง ตัวอย่างเช่น กำไรขาดทุนจากการเพิ่ม (ลด) มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย กำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ กำไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการบำนาญ เป็นต้น

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.