หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เงินเพิ่มและผลประโยชน์อื่น ถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่
  เงินเพิ่มและผลประโยชน์อื่น ถือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่
  กัมปนาท บุญรอด*
                     ตามปกตินั้นบุคคลธรรมดาผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้จะต้องนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาแล้ว โดยรับมาในปีภาษีใดก็ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีภาษีนั้น ซึ่งใช้เกณฑ์เงินสดคำนวณเงินได้ยื่นรายการภาษี[1] เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ โดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีหลักการจัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทซึ่งแบ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) ถึงมาตรา 40 (8) ครอบคลุมเงินได้ทั้งที่ได้มาโดยน้ำพักน้ำแรง (Earned Income) และที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้น้ำพักน้ำแรง (Unearned Income) รวมตลอดถึงเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน (Capital Gain) เว้นแต่จะมีบทบัญญัติยกเว้นหรือมีข้อจำกัดขอบเขตในการเสียภาษีไว้โดยเฉพาะ[2]
             ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงานเป็นหลัก เงินได้ประเภทนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานลูกจ้างและรวมถึงบรรดาเงิน ทรัพย์สินและประโยชน์เพิ่มต่างๆ ที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเนื่องจากการจ้างแรงงานด้วย โดยมีการนำเสนอดังนี้
             บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง
  มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้ว่า “เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย”
             มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้ว่า “เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด
  (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน…”


  *นิติกร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2506 และหนังสือที่ กค 0802/21559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2536
  [2] ไพจิตร โรจนวาณิชย์ ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประคำ คำอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 1 พ.ศ. 2553 หน้า 1-001

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.