หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือ เดือนพฤษภาคม 2560
   
  หนังสือที่ กค 0702/2833 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
             กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร จะใช้สิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของเงินได้พึงประเมินโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตามมาตรา 48 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษี 2558 ได้ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 584) พ.ศ. 2558 ผู้ยื่นคำร้องฯ จะต้องแจ้งการใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 254) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2558) ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ.2832 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
             กรณีส่วนราชการได้ดำเนินการจัดซื้อชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือโดยตรงจากต่างประเทศ หากชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร เมื่อส่วนราชการเป็นผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว ส่วนราชการจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/2714 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560
             แม้เงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินจะไม่ถือเป็นรายได้จากการขายสินค้าตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 แต่เงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินยังต้องถือเป็นรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร และยังต้องนำเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดินดังกล่าวไปรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อนำไปคำนวณกำไรสุทธิและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.