หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี TFRS for SMEs ตอน การรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  บัญชี SMEs : การรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
            ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

   
  บทความในครั้งนี้จะกล่าวถึงบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามบทที่ 17 ของ TFRS for SMEs ซึ่งอธิบายถึงการรับรู้รายการ การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก ส่วนประกอบของราคาทุน การวัดมูลค่าของราคาทุน ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ การคิดค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย การตัดรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในบทนี้มีเนื้อหาหลายเรื่อง เริ่มด้วยส่วนที่เป็นประเด็นทางบัญชีก่อนในฉบับนี้
   
  ความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  TFRS for SMEs ย่อหน้า 17.2 ให้คำนิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนี้
   
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต
  ในการจำหน่ายสินค้า ให้บริการ ให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน ซึ่งกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
  จากนิยามที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือที่เรียกกันว่าสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน มีลักษณะที่สำคัญ แสดงดังภาพที่ 1
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.