หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  เมษายน - 2561 
  อา
  พฤ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สินค้าขาดจากรายงาน เสียภาษีหรือไม่ ?
  สินค้าขาดจากรายงาน เสียภาษีหรือไม่
  ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา *
   
             โดยเหตุที่การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียจะเกี่ยวข้องทั้งทางด้านผลผลิตที่ขายได้ และทางด้านวัตถุดิบที่ซื้อมาใช้ในการผลิต จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อควบคุมยอดสินค้าที่ผลิตได้และที่ขายไปรวมทั้งยอดวัตถุดิบที่ซื้อมาและที่ใช้ไปให้ถูกต้องตามความจริง ในกรณีประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ก็มีหน้าที่ต้องจัดทำทั้งรายงานสินค้าและรายงานวัตถุดิบ (แยกจากกัน) แต่ในกรณีประกอบธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปหรือพ่อค้าคนกลางซึ่งไม่มีวัตถุดิบเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ก็มีหน้าที่จัดทำเฉพาะรายงานสินค้าเท่านั้น สำหรับผู้ประกอบกิจการให้บริการเพียงอย่างเดียว (ไม่มีการซื้อสินค้ามาขายด้วย) เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ รับเหมาก่อสร้าง และการทำกิจการภัตตาคาร เป็นต้น ผู้ประกอบการให้บริการดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบแต่อย่างใด ในปัจจุบันนี้ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีสินค้าในครอบครองตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีอยู่แล้ว บทความเรื่องนี้จะกล่าวถึงกรณีใดบ้างที่ประมวลรัษฎากรถือว่าเป็นสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ แก้ข้อสงสัยได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  สาระสำคัญกรณีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
             ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (8) บัญญัติว่า "...ขาย หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง ..... (จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง...”
             สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (การลงรายการในรายงานสินค้าฯ ให้ลงตามรายการที่รับมาหรือจ่ายไปจริงแต่ละรายการ) เกิดขึ้นในกรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าไม่มีการตัดบัญชีสินค้า เช่น สินค้าสูญหาย หรือขายไปแล้วแต่ไม่ตัดจากบัญชีสินค้า ซึ่งกฎหมายถือว่าได้มีการขายสินค้าเท่ากับจำนวนสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าฯ และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจพบตามมาตรา 78/3 (5) และข้อ 8 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบโดยผู้ประกอบการเองหรือโดยเจ้าพนักงานประเมิน[1]


  *นักตรวจสอบภาษี สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
  [1] ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวาณิช ชุมพร เสนไสย สาโรช ทองประคำ คำอธิบายประมวลรัษฎากร เล่ม 2 พ.ศ. 2553 หน้า 4-021

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.