หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบด้าน ข้อห้ามรายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
  รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเอง
  กัมปนาท บุญรอด*
             ตามปกตินั้นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องของกิจการนั้น สามารถนำมาหักยอดรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยจะต้องมีใบสำคัญการจ่ายเงินเป็นหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญคู่จ่ายที่ผู้จัดการอนุมัติจ่าย แต่ก็มีรายจ่ายบางประเภทที่เข้าลักษณะรายจ่ายต้องห้ามไม่สามารถนำมารวมได้ ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9) ก็เป็นกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่ได้จ่ายเลยก็ลงจ่าย หรือจ่ายเพียงแต่น้อยแต่ลงจ่ายมากกว่า หรือการจ่ายเงินแต่ไม่มีใบเสร็จหลักฐานใดๆ  กรณีดังกล่าวก็คือการลงจ่ายเท็จหรือกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง และกรณีนำรายจ่ายที่ไม่ใช่ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แต่นำมาหักค่าใช้จ่ายในรอบบัญชีนั้น
             รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เป็นข้อห้ามมิให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งรายจ่ายเท็จหรือกำหนดรายจ่ายขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง แล้วนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและหรือนำรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายมาถือเป็นรายจ่าย โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  1. หลักเกณฑ์และสาระสำคัญของบทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (9)
             บทบัญญัติประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี บัญญัติว่า "รายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ...(9)...รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ถัดไปได้" นั้น เป็นข้อห้ามมิให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งหรือกำหนดรายจ่ายขึ้นเองโดยมิได้มีการจ่ายเงิน แล้วนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิหรือนำรายจ่ายที่มิใช่รายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไปถือเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
             ตามมาตรา 65 ตรี (9) นี้ หมายความว่า รายจ่ายที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ก็ให้นำไปถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปได้ดังคำพิพากษาต่อไปดังนี้


  *นิติกร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.