หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบเรื่องบัญชีและภาษี : การด้อยค่าของสินทรัพย์
  การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   
                     บทความฉบับนี้จะขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับการบัญชีเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจและกฎหมาย ตลอดจนการชำรุดเสียหายของสินทรัพย์ อาจทำให้สินทรัพย์เกิดการด้อยค่า (Impairment of Assets) เนื่องจากประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นลดลงหรือหมดไป
  การระบุถึงสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า
             สินทรัพย์ของกิจการจะเกิดการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชี (Carrying Amount) ของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (Recoverable Value)
             มาตรฐานการบัญชี เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้
             มูลค่าตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสม (หรือค่าตัดจำหน่ายสะสม) และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
             มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ (Value in Use) ของสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
             มูลค่าจากการใช้ หมายถึง มูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ณ วันสิ้นสุดอายุการใช้งาน
             ผลขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง จำนวนของมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด กิจการต้องประเมินว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่เกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อบ่งชี้ (Indication) ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
  การวัดค่าของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.