หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การโอนขายลูกหนี้ต่ำกว่่าราคาตามบัญชี ถือเป็นการโอนขายต่ำกว่าราคาตลาดหรือไม่?
  ฎีกาภาษี
  “การโอนขายลูกหนี้ต่ำกว่าราคาตามบัญชี
  ถือเป็นการโอนขายต่ำกว่าราคาตลาดหรือไม่?”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  พิจิต ตราชูธรรม
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7146 - 7147/259                  บริษัท ก. จํากัด                                        โจทก์
                                                            กรมสรรพากร                                          จําเลย
  คําวินิจฉัยย่อ
             ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) มิได้ให้นิยามคําว่า “ราคาตลาด” ไว้ แต่อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคลกรณีการกําหนดราคาโอนให้เป็นไปตามราคาตลาด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ว่า “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการหรือดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันจึงกําหนดโดยสุจริตในทางการค้า กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการหรือให้กู้ยืมที่มีลักษณะ ประเภท และชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงิน การที่ผู้ให้กู้โอนขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยให้ส่วนลดร้อยละ 11.38 ในขณะที่ผู้ให้กู้และผู้กู้และผู้รับโอนเป็นบริษัทในเครือเดียวกันและผู้กู้มีฐานะมั่นคงและชําระหนี้ตรงเวลา จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการโอนที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามคําสั่งกรมสรรพากรดังกล่าว กรณีจึงเป็นโอนขายสิทธิเรียกร้องต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4).
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.