หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  "รางวัล" เครื่องหมายแห่งคุณภาพของการให้บริการประชาชน
  “รางวัล” เครื่องหมายแห่งคุณภาพของการให้บริการประชาชน
  แววตา สร้อยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการภาษี ชำนาญการพิเศษ
  ศิราลักษณ์ อินทร์ไทยวงศ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการ
  การผลักดันให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น มีการกำหนดนโยบายพร้อมกับการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผลเพื่อวัดผลผลิตและผลลัพธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้มีรูปแบบการสมัครเพื่อขอรับรางวัลในเวทีระดับประเทศและระหว่างประเทศก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
  กรมสรรพากรได้ผลักดันให้หน่วยงานของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับ สำนัก กลุ่มงานภายในกรมสรรพากร และสำนักงานในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมัครขอรับรางวัลในหลากหลายสาขา โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้รับผลสำเร็จของการทำงานผ่านรางวัลมากมาย ได้แก่
  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นรางวัลที่นำหลักเกณฑ์และแนวคิดจากรางวัล MBNQA (The Malcolm Baldrige National Quality Award)[1] ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล
  การใช้แนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐของกรมสรรพากรได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นผลให้กรมสรรพากรได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่นถึง3 ปีซ้อน ได้แก่
  ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (หมวด 4) “ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้” ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาผ่านการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการใน 2 กลุ่ม ได้แก่
  (1) เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายของหน่วยงาน การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรผ่านระบบ Online Real Time ซึ่งเป็นผลให้กรมสรรพากรมีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล รวมทั้งมีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27000 พร้อมกับการพัฒนาสมรรถนะด้าน IT ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอย่างต่อเนื่องและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  (2) ผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญ มีการออกแบบบริการใหม่ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการให้ก้าวทันสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
  นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเครือข่ายของ KM (Networking KM) แบบ3 มิติ ครอบคลุมทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กลุ่มผู้เสียภาษีในฐานะผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดการฐานข้อมูล KM อย่างเป็นระบบสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย เช่น การมีเว็บไซต์ KM ในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบ วิธีการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน หรือการจัดสัมมนาหรือการให้บริการข้อมูลด้านภาษีที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีก้าวทันและมีความเข้าใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง หรือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่นิสิต นักศึกษา ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะเป็นฐานภาษีที่ดีในอนาคตต่อไป เป็นต้น
  ปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (หมวด 6) “ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดยกรมสรรพากรมีการออกแบบกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน ควบคู่กับการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการบริหารงานภายใน และยกระดับการให้บริการตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน Internet หรือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่าน RD Smart Tax Application หรือการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการเข้าถึงซึ่งข้อมูลของสรรพากรผ่าน Web Accessibility เป็นต้น 
  เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ กรมสรรพากรยังได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนที่ส่งผลต่อการควบคุมต้นทุนใน 2 กลุ่ม คือ
  (1) กรมสรรพากร มีการควบคุมต้นทุนโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก่อให้เกิดผลิตผลและผลิตภาพตามภารกิจการจัดเก็บภาษีอากรด้วยต้นทุนต่ำที่สุด
  (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุนด้านเวลา และค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีอากร
  ปี พ.ศ. 2559 รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (หมวด 2) “ด้านการวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” โดยกรมสรรพากรมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ภายใต้บริบทที่มุ่งถึงความท้าทายในอนาคต การใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนำมาสู่การกำหนดกรอบแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีวิธีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์จากผู้บริหารสูงสุดลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างการยอมรับจากสาธารณชนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายหรือแผนงานที่สำคัญ อีกทั้งในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากรยังมีความยืดหยุ่นสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้การบริหารราชการและการให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตัวอย่างเช่น นโยบายและแผนงาน “มาตรการบัญชีชุดเดียว” ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้เสียภาษี ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหารมีการสื่อสารแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ “มาตรการบัญชีชุดเดียว” สู่ผู้ปฏิบัติงานล่วงหน้า ทำให้สามารถสื่อสารต่อไปยังผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยกรมสรรพากรมีการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs การอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น เป็นผลให้มีจำนวนผู้ประกอบการจดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวเกินกว่า430,000 ราย
  แม้ว่ากรมสรรพากรจะมีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้กับรัฐบาล แต่ในการบริหารราชการกรมสรรพากรยังได้ตระหนักในการเป็นองค์กรภาครัฐที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ บทพิสูจน์ในขีดความสามารถของการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมสรรพากร คือ การได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (มิติด้านการเบิกจ่าย ระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2559 จากนายกรัฐมนตรี โดยที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมสรรพากรในรอบปีงบประมาณ 2559  พบว่ากรมสรรพากรมีคะแนนผลการประเมินในระดับร้อยละ 96 -97 ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้เกิดจากการกำหนดมาตรการและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีลงสู่หน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและโปร่งใส
  รางวัลที่สำคัญอีกหนึ่งรางวัลที่ช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นผู้เสียภาษีที่มีสถานประกอบการในเขตพื้นที่ต่างกันก็ตาม รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 ระดับ Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จากผลงานชื่อ “ระบบคัดเลือกรายผู้เสียภาษี RBA กรมสรรพากร”รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 นี้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นเพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบ ICT มาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  


  [1]รางวัล MBNQA จัดให้มีขึ้นเพื่อยกย่องและเป็นเกียรติแก่ Malcolm Baldrige รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Secretary of Commerce) คนที่ 26 ของสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการค้าผ่านกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับ และมีความสามารถทางด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นเลิศ นำมาสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรัฐบาลในระยะยาว Malcolm Baldrige ได้กล่าวถ้อยคำที่มีความหมายสำคัญยิ่งว่า “ความสำเร็จคือการค้นพบสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ดีพอ (Success is finding something you really like to do and caring enough about it to do it well.) รางวัล MBNQA จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1987 เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดีเลิศ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปพร้อมกัน

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.