หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี IFRS for SMEs กับภาษี ตอน นโยบายการบัญชีของ SMEs
  นโยบายการบัญชีของSMEs
  ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
   
  บทความฉบับก่อนได้เกริ่นให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 10 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs))
  บทที่ 10 ของมาตรฐาน SMEs นี้กล่าวถึงสามเรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (Accounting Policies, Estimates and Errors) โดยให้แนวทางในการเลือกและการนำนโยบายการบัญชีมาปฏิบัติในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการและการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินงวดก่อน
  บทความในครั้งนี้จะอธิบายเรื่องแรกของบทนี้ คือ นโยบายการบัญชี รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ให้ความหมายของนโยบายการบัญชีไว้ ดังนี้
  ความหมายของนโยบายการบัญชี
  นโยบายการบัญชี (Accounting Policy) หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินจากความหมายนี้ นโยบายการบัญชี หมายรวมถึงมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องและวิธีการใช้มาตรฐานการบัญชี ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ใช้ดุลยพินิจ ในการเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์นั้น เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
   
  วัตถุประสงค์ในการกำหนดนโยบายการบัญชี
              มาตรฐานการบัญชีอาจกำหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีหลายวิธีสำหรับเรื่องเดียวกัน ซึ่งแต่ละวิธีล้วนเป็นวิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถึงแม้สถาบันวิชาชีพได้พยายามกำหนดมาตรฐานการบัญชีให้แคบ หรือลดทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้น้อยลงก็ตาม แต่ผู้บริหารของกิจการยังจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของตนโดยเฉพาะ
              ผู้บริหารต้องเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ทำให้งบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีไม่ได้ระบุข้อกำหนดที่เป็นการเฉพาะไว้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีที่ทำให้งบการเงินให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งเชื่อถือได้ โดยข้อมูลต้องแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการอย่างเที่ยงธรรม และต้องสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายมีความเป็นกลางและปราศจากความลำเอียงมีความระมัดระวัง และมีความครบถ้วนในทุกกรณีที่มีนัยสำคัญ
  เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี การเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงิน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินของกิจการได้รับทราบว่าข้อมูลทางบัญชี หรือข้อมูลใน
  งบการเงินเกิดขึ้นจากนโยบายการบัญชีใด โดยเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

           เกณฑ์ในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี

           ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ
  ในการตัดสินใจได้หากงบการเงินนั้นไม่ได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินให้ทราบอย่างชัดเจน ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น คำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงบการเงิน
             
              แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยนโยบายการบัญชี มีดังนี้
              (1) กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การการจัดทำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่จำเป็นต่อความเข้าใจในงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชีที่มักปรากฏเป็นข้อแรกในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ SMEs คือ เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
  1. เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน
  บริษัทจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
              (2) โดยทั่วไป รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของนโยบายการบัญชีได้กำหนดไว้ในบทที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในมาตรฐาน SMEs เช่น เกณฑ์การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
              (3) ในกรณีที่มาตรฐาน SMEs มิได้กำหนดเรื่องที่ควรเปิดเผยไว้ ผู้บริหารของกิจการต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยนโยบายการบัญชีของกิจการ จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงลักษณะของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่สะท้อนอยู่ในผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินตามที่รายงานไว้
              (4) นโยบายการบัญชีอาจมีความสำคัญแม้ว่าจำนวนเงินที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อนจะไม่มีนัยสำคัญก็ตาม ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีดังกล่าว เช่น การรับรู้รายได้ การคิดค่าเสื่อมราคา การตีราคาสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่าเงินลงทุน เป็นต้น
              (5) กิจการควรเปิดเผยนโยบายการบัญชี ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้งบการเงินคาดว่ากิจการประเภทนั้นๆ ควรเปิดเผย ตัวอย่างเช่น กิจการที่มีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
   
           นโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผย
           นโยบายการบัญชีที่กิจการควรเปิดเผย ได้แก่ นโยบายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการรายงาน
  ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน กระแสเงินสด และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ซึ่งถ้าผู้ใช้งบการเงิน
  ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว จะทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ยิ่งขึ้น

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.