หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เครื่องมือช่วยคำนวณรายจ่ายทางภาษีเพื่อธุรกิจไทย
  บทความ เครื่องมือช่วยคำนวณรายจ่ายทางภาษีเพื่อธุรกิจไทย
                 ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรมีการพัฒนาเครื่องมือและช่องทางการให้บริการสำหรับผู้เสียภาษี ในหลายมิติ เพื่อสนับสนุนการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเพื่อประเมินตนเอง ให้ง่าย สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายที่สามารถออกใบกำกับภาษีและจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย และเตรียมแบบ ภ.พ. 30 สำหรับการนำมายื่นแบบฯ ได้ การจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการลงบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่สะดวก รวดเร็วร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และมิใช่ธนาคารพาณิชย์ ขยายบริการรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Filing ให้ผู้เสียภาษีสามารถยื่นชำระภาษี Online ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
  ล่าสุด กรมสรรพากรได้พัฒนาโปรแกรม Spreadsheet (version 1.0) สำหรับช่วยคำนวณรายการรายจ่ายทางภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ทั่วประเทศ โดย Spreadsheet (version 1.0) นี้ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกฎหมาย ข้อหารือต่างๆ รวมมาเป็น Checklists เพื่อช่วยผู้เสียภาษีสำหรับเป็นกระดาษทำการคำนวณรายการทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ให้ ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษีสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ร่วมกับ Presentation ประกอบเพื่อแนะนำวิธีการใช้พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าถึงบุคคลทั่วไปและเข้าใจง่าย
  รายการช่วยคำนวณภาษีนี้ กรมสรรพากรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอด โดยในระยะต่อไปจะมีการทำรายการช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคา การตีราคาสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด และการช่วยเหลือในการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 และมีเป้าหมายให้รายการช่วยคำนวณภาษีนี้สามารถเชื่อมโยงกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียภาษีใช้บริการ e-Filing ยื่นแบบ ภ.พ. 30 แล้วกว่าร้อยละ 58 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 18 และมีผู้เสียภาษีใช้บริการ e-Filing ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 กว่าร้อยละ 49 เพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 13 จากปีก่อน และเปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นส่วนเสริมของโปรแกรมบัญชีมาตรฐาน อันจะช่วยให้การคำนวณภาษีของผู้ประกอบการทั่วประเทศเป็นเรื่องง่าย และไม่กลายเป็นเรื่องไกลตัวที่น่าปวดหัวของผู้ประกอบกิจการต่างๆ อีกต่อไป
   
                   จากวิสัยทัศน์กรมสรรพากร ปี 2563 (RD2020) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการให้บริการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องโดยมีผู้รับบริการ (ผู้เสียภาษี)   เป็นศูนย์กลางการพัฒนา สนับสนุนระบบการประเมินตนเองด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-Self Assessment) เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการงานบริการภาครัฐภายในกรมสรรพากรขึ้น เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหนึ่งในพันธกิจ คือ การทำให้การเตรียมการ การยื่นแบบ และการชำระภาษีให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับผู้รับบริการ (ผู้เสียภาษี) คณะทำงานฯ จึงสอบถาม ศึกษา วิจัย และพบว่าการปรับปรุงรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษีคือหนึ่งในประเด็นที่มีการสอบถามและหารือทั้งทางด้านบัญชี ข้อหารือและข้อกฎหมายกับกรมสรรพากรมาโดยตลอด โดยเฉพาะรายการหนี้สูญและรายการค่ารับรองฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่มีการสอบถามมาเป็นลำดับต้นๆ ของภาษีเงินได้นิติบุคคล  ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงพัฒนาเครื่องมือ spreadsheet นี้มาช่วยผู้เสียภาษีในระยะแรก ก่อนพัฒนาเป็นโปรแกรมและจะเชื่อมโยง(upload) กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ในอนาคตอันใกล้ โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการจากเดิมที่ต้องพิจารณาเปิดข้อกฎหมาย ข้อหารือต่างๆ ใหม่ทุกๆ รายการ แต่สามารถสอบทานตนเองว่าเข้าเงื่อนไขตาม spreadsheet ที่ได้รวบรวมมาไว้ให้หรือไม่ พร้อมรายการคำนวณเบื้องต้น ก็จะช่วยผู้เสียภาษีได้สะดวก รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   
              กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้นั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มใน  4 ประเด็น ดังนี้

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.