หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีตามประมวลรัษฎากร
  ข้อหารือเดือนพฤษภาคม 2559
  สารพันปัญหาภาษี
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ./3284 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
             กรณีบริษัทฯ เริ่มดำเนินการปรับถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
   
  หนังสือที่ กค 0702/3252 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
             กรณีการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรบริษัทฯ มีสิทธิใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้แต่จำนวนปีอายุการใช้งานของทรัพย์สินต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/3081 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
             กรณีลูกค้าธนาคารซื้อหน่วยลงทุน RMF เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีลูกค้าธนาคารจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้น โดยลูกค้าธนาคารต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนั้นเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ 2 (55) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)ฯ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551
   
  หนังสือที่ กค 0702(กม.11)/2581 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
             เนื่องจากเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ที่ได้รับมีทั้งส่วนที่เป็นเงินบำเหน็จและส่วนที่เป็นเงินบำนาญ ดังนั้นให้ถือว่าเฉพาะเงินที่จ่าย ในลักษณะ เงินบำเหน็จเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามมาตรา 48 (5) วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรและเข้าลักษณะเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานตามข้อ 1 (ง) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) ฯ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานประเภทอื่นและต้องลดค่าใช้จ่ายในการคำนวณ ลงเหลือ 3,500 บาท คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงานแต่ไม่เกินเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 48 (5) วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702(กม.13)/2581 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
  อากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
             การที่ทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิแก่ผู้เช่ามิได้ขึ้นกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวอันเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าฯดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าซื้อ ตามมาตรา 572 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ทั่วไปไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร สัญญาเช่าฯตามข้อเท็จจริงข้างต้นจึงไม่อยู่ในบังคับต้องปิดอากรแสตมป์
   
  หนังสือที่ กค 0702(กม.11)/2581 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
  ภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียน
             กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่มิได้ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนตามมาตรา 85/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไว้มิใช่เป็นการชำระหนี้โดยปราศจากมูลหนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจเร่งรัดเพื่อบังคับชำระหนี้ได้ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร หากแต่หนี้ค่าภาษีอากรเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้บุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีซึ่งผลของมาตรา 77/2 (1) มาตรา 82 ประกอบกับมาตรา 85/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ผู้ประกอบการดังกล่าวยังมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เพียงแต่ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเท่านั้น
   
  หนังสือที่ กค 0702(กม.11)/2581 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายการใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
             กรณีบริษัทฯ จัดทำใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ในฉบับเดียวกัน 1 ฉบับ โดยบริษัทฯได้พิมพ์ข้อความว่า ต้นฉบับ/สำเนาในมุมบนด้านขวาของเอกสารดังกล่าวเนื่องจากใบกำกับภาษี/ใบส่งของดังกล่าวมิใช่ใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นที่มีจำนวนหลายฉบับไม่ใช่เอกสารออกเป็นชุดการที่บริษัทฯ ได้ขีดฆ่าคำว่าสำเนาจึงไม่ใช่การขีดฆ่ารายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ หนังสือที่ กค 0702(กม.11)/2581 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) เกินกำหนดเวลาและประสงค์จะใช้เครดิตภาษียกไป
                กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ. 30 สำหรับเดือนภาษีพฤศจิกายน 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลา และยื่นหลังจากการยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2556 จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่ใช้สิทธินำเครดิตภาษีของเดือนภาษีตุลาคม 2556 ที่เหลืออยู่มาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีพฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธินำเครดิตภาษียกมาของเดือนภาษีพฤศจิกายน 2556 มาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนภาษีธันวาคม 2556 ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ 242) พ.ศ. 2534
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.