หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ตุลาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  การปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย

  4_431_01 

       กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า-เพิ่มซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย จะต้องดำเนินการอย่างไร ใครเป็นผู้มีสิทธิในการดำเนินการ ถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดจะถูกลงโทษหรือมีข้อผ่อนผันให้หรือไม่อย่างไร ผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอเนื้อหาของเรื่องดังกล่าว ดังนี้
      
  1. สาระสำคัญการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
      
  2. ประเด็นปัญหาและแนววินิจฉัยของกรม-สรรพากร

      พิจารณาเนื้อหาตามลำดับได้ ดังนี้
     
  1.สาระสำคัญการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย
     
  ผู้เขียนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ผลตามกฎหมายและวิธีการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบ-การจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ ความตายพร้อมอธิบายเนื้อหาเรียงลำดับในแต่ละวรรคของประมวลรัษฎากร มาตรา 85/16 ดังนี้

       เงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/16
      
  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย

       ผลตามกฎหมายและวิธีการปฏิบัติกรณี ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย
      
  1. ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกต้องแจ้งให้นายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทราบถึงความตายของผู้ประกอบการจดทะเบียนโดยเร็วที่สุด1
       
  2. ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวสิ้นสุดลง
    
  3. ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตายมีสิทธิประกอบกิจการต่อไปได้อีกไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่         
   ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย2
             
  3.1 กรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตาย
  ใช้สิทธิ3
  ย่อมมีสิทธิและความรับผิดในฐานะ ผู้ประกอบการจดทะเบียน

         ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นอาจขอให้อธิบดีสั่งขยายเวลา ตามที่กำหนดไว้โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น ต่ออธิบดี

            3.2 กรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตาย
  ไม่ใช้สิทธิ4
  ให้คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของ ผู้ตาย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการ จดทะเบียนถึงแก่ความตาย

         4. หากผู้จัดการมรดกหรือทายาทประสงค์จะประกอบกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายต่อไป5

            • ผู้จัดการมรดกหรือทายาทนั้นมีสิทธิ ขอโอนกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนได้6

            • เมื่ออธิบดีได้สั่งให้โอนกิจการแล้วให้สิทธิของผู้ครอบครองทรัพย์มรดกสิ้นสุดลง

        5. ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่รับโอนกิจการ7
            • คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ตาย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
           
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการยื่นคำขอจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

        6. กรณีที่ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับ ผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตายได้ใช้สิทธิ8
           • พ้นกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/16 วรรคหนึ่งหรือ
          
  • พ้นระยะเวลาที่อธิบดีได้ขยายให้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/16 วรรคสอง
          
  • ไม่มีผู้จัดการมรดกหรือทายาทขอโอนกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85/16 วรรคสี่

       ในการนี้ ให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับ-ผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ถึงแก่ความตายคืนใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน พ้นกำหนดดังกล่าว

        บทกำหนดโทษ9

       ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดกหรือทายาทของผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/16 วรรคสามหรือวรรคห้าเป็นการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนตุลาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.