หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กันยายน - 2559 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้ก่อนยื่น เรื่องการขอคืนภาษีเงินได้

  1_426 

  ารขอคืนภาษีเป็นกระบวนการหนึ่งของจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนภายหลังการเสียภาษีก็ตาม ถือเป็นส่วนที่มี สาระสำคัญที่กฎหมายต้องกำหนดหลักเกณฑ์ การขอคืนภาษีอากรให้มีขั้นตอนการดำเนินการขอคืนภาษีให้ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการ ภาษีอากร และการขอคืนภาษีเป็นสิทธิของผู้เสียภาษีอากร ที่เกิดจากการเสียภาษีเกินกว่าที่ควรต้องเสียหรือเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย โดยเหตุที่การใช้กฎหมายของผู้คืนภาษีอากรหรือของเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรหรือการตีความของศาลในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอคืนภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ตรี และมาตรา 63 ยังไม่เป็นในทิศทางเดียวกันและไม่ชัดเจนอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการขอคืนภาษี เรื่องเดียวกันแต่มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมา บทความนี้ ผู้เขียนได้ศึกษา หลักเกณฑ์ แนว คำวินิจฉัยของกรมสรรพากร คำพิพากษาศาลฎีกา และแนวความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหลายท่านมาประกอบกันเป็นบทความเพื่อผู้อ่านให้มองเห็นภาพรวมของปัญหาการ ขอคืนภาษีเงินได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งได้หยิบยกกรณีการขอคืนภาษีเงินได้ตามประมวล-รัษฎากรและประเด็นปัญหาน่าสนใจที่เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกรณีปัญหา ที่ผู้ประกอบการได้พบเจอรวมทั้งน่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย โดยมีกรอบการนำเสนอหลักๆ ดังนี้
       
       1. สาระสำคัญเบื้องต้นของหลักเกณฑ์การขอคืนเงินภาษีเงินได้ ประกอบด้วย
            1.1 ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้
            1.2 สถานที่ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้
           
  1.3 กำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้
           
  1.4 การคิดดอกเบี้ยให้สำหรับภาษี- เงินได้ที่ได้รับคืน
           
  1.5 การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษี

       2. ประเด็นปัญหาที่ควรต้องพิจารณา

       3. แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ ประกอบด้วยคำพิพากษาศาลฎีกา และแนวคำวินิจฉัยของ กรมสรรพากร

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.