หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง

  6_428 

    นธิสัญญา (treaties) นับว่า มีบทบาทสำคัญมากที่สุดประเภทหนึ่งในบ่อเกิดของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ทั้งนี้ เป็นเพราะสนธิสัญญามีบทบาทในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่รัฐกับรัฐ หรือรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สนธิสัญญายังเป็น
  บ่อเกิดแห่งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในระหว่างประเทศอีกด้วย

  โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศได้กำหนดรูปแบบ
  และหลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการดำเนินการปกครองไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยมีการกำหนดองค์กรหรือสถานบันทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองมีหน้าที่ใดและใช้อำนาจอย่างไร รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของประชาชนที่พึงกระทำต่อรัฐ และรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐจะละเมิดมิได้ไว้ด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการทำหนังสือสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศไว้ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการให้สัตยาบันทางพระราชไมตรีให้เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเช่นกันยังคงบัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ ซึ่งคงมีแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเท่านั้นที่มิได้บัญญัติไว้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะเกิดจากการบังคับใช้ของคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปการปกครองประเทศ ซึ่งรูปแบบการปกครองของคณะบุคคลเหล่านี้มิได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจึงบัญญัติเฉพาะวิธีดำเนินการปกครองไว้เพียงเท่าที่จำเป็นไม่กี่มาตราเท่านั้น
  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรประจำเดือนเมษายน 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.