หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบเรื่องบัญชีและภาษี : ป้องกันการทุจริตในองค์กรควรทำอย่างไร ?
  ป้องกันการทุจริตในองค์กรควรทำอย่างไร
  ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
   
                 ครั้งนี้นำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับแง่มุมต่างๆ ของการทุจริต เริ่มตั้งแต่ความหมายของการทุจริต องค์ประกอบของการทุจริต ประเภทของการทุจริต และระบบการจัดการการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้
  ความหมายของการทุจริต
                สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการทุจริตไว้ว่า การทุจริต หมายถึง การกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ เช่น ฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด เป็นต้น ซึ่งการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ บังคับหรือมีเหตุบีบบังคับจากผู้อื่น กล่าวคือ เป็นการจงใจตั้งใจ หรือมีเจตนาเอง นอกจากนั้น การทุจริต อาจหมายถึง การกระทำของบุคคล หรือองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน บริการ เพื่อไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใดๆ หรือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือธุรกิจอื่น
                มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน ได้ให้คำนิยามการทุจริตไว้ดังนี้ “การทุจริต หมายถึง การกระทำอันตั้งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของกิจการ ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลพนักงาน หรือบุคคลที่สามที่มีพฤติกรรมหลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยุติธรรม”

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.