หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การได้รับเงิน]fทุนบริษัท ต้องเสียภาษ๊หรือไม่?
  การออกหมายเรียกตามมาตรา 19
  ศุภชัย บำรุงศรี*
   
             เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้ว หากยังไม่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ย่อมสามารถยื่นแบบฯ เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนได้ แต่กรณีพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว ปรากฏเหตุเมื่อเจ้าพนักงานตรวจพบว่า ยื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ ย่อมมีอำนาจตรวจสอบไต่สวนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ซึ่งเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษีโดยเจ้าพนักงานภายหลังกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ การเรียกตรวจสอบไต่สวนเมื่อผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้วมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการตั้งต้นของกรมสรรพากรที่จะดำเนินการกับผู้ต้องเสียภาษีตามมาตรา 19 โดยการออกหมายเรียกกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเนื้อหานำเสนอดังนี้
  1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การออกหมายเรียก กรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์[1]
             เงื่อนไข กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้อง ตามความจริง หรือแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่บริบูรณ์
             ผลตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และ ออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้น โดย
                     (1) นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันส่งหมาย
                     (2) การออกหมายเรียกจะต้องกระทำภายในเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ ไม่ว่าการยื่นรายการนั้น จะได้กระทำภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อนออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง


  * นักวิชาการสรรพากร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22  รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย  กรมสรรพากร
  [1] กัมปนาท บุญรอด สรรพากรสาส์นปีที่ 60 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 หน้า 29

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.