หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2559 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เปิดสายกับ RD Call Center : ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

  4_440_01 

  1. คำถาม : ข้อแนะนำการตั้งรหัสผ่าน

  คำตอบ : 1. ไม่ควรตั้งรหัสเหมือนหรือคล้ายกับชื่อผู้ใช้

  2. ไม่ควรใช้คำที่เดาได้ง่าย เช่นตัวอักษรหรือตัวเลขเรียงลำดับต่อเนื่องกัน

  3. ควรใช้ ตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือ สัญลักษณ์ ผสมกัน

  4. เก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เพื่อใช้ในปีต่อไป

  2. คำถาม : การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

  คำตอบ : 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => Hot Menu เลือก ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หรือไปที่ บริการอิเล็กทรอนิกส์ => เลือก ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

  2. ไปที่ WHAT’S NEW หัวข้อ "ภ.ง.ด.90/91" => เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
  3. หน้าจอปรากฏ "บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับผู้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91/94 ปีภาษี 2551 ผ่านอินเทอร์เน็ต" ให้กรอกข้อมูลในช่องว่างตามคำแนะนำ โดยต้องกรอกรหัสผ่านเดิมเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง เมื่อเปลี่ยนรหัสตามต้องการเรียบร้อยแล้ว เลือก => ยืนยัน

  3. คำถาม : หากจำรหัสผ่านไม่ได้จะต้องทำอย่างไร

  คำตอบ : คลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อกรอกข้อมูลคำถามคำตอบที่ท่านเลือกเมื่อสมัครเข้ายื่นแบบฯ ถ้ากรอกข้อมูลได้ตรงกัน ระบบจะแสดงรหัสของท่านที่ถูกต้องของท่าน

  4. คำถาม : ลืมคำถาม-คำตอบที่เลือกไว้ จะขอรหัสผ่านใหม่ได้หรือไม่

  คำตอบ : ให้ติดต่อ สรรพากร call center โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8000 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ทุกวันทำการ หรือ Contact Us โดยเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => Hot Menu => เลือก สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน (ติดต่อกรมสรรพากร : Contact Us)

  5. คำถาม : ระบบแจ้งว่า ชื่อบิดา มารดา ไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากร จะต้องดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ : ติดต่อสรรพากร Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8000 หรือที่ว่าการเขต อำเภอ กิ่งอำเภอ เพื่อขอตรวจสอบชื่อ บิดา มารดา จากฐานข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎรที่ คัดค้นข้อมูลด้วยเลขประจำตัวประชาชนของบุตร หากชื่อบิดา มารดาไม่ตรงกับฐานข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎร ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข และส่งเอกสารที่ได้แก้ไขชื่อบิดา มารดา ไปที่ สรรพากร Call Center ทางโทรสารหมายเลข 0-2272-9861 และหมายเลข 0-2272-9858

  6. คำถาม : ชาวต่างชาติได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ต สามารถนำไปลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์-เน็ตทันทีได้หรือไม่

  คำตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากระบบขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ตยัง มิใช่ระบบ Online ต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงจะสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ทางอิน- เทอร์เน็ตได้

  7. คำถาม : ชาวต่างชาติแจ้งชื่อ หรือวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากร จะแก้ไขอย่างไร

  คำตอบ : ให้ยื่น แบบ ล.ป.10.1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ โดยแนบภาพถ่ายหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี) ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร

  8. คำถาม : ผู้มีเงินได้อายุ 65 ปี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ต้องดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ : ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล วัน เดือน ปี เกิดของผู้มีเงินได้ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้

  9. คำถาม : ขอคืนเงินภาษีจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผ่านอินเทอร์เน็ต

  คำตอบ : เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ถูกต้องแล้ว กดปุ่ม "ตกลง" และเลือก "ประสงค์ขอคืนเงินภาษี" ซึ่งมีให้เลือก "ประสงค์ขอคืนเงินภาษี" หรือ "ไม่ประสงค์ขอคืนเงินภาษี" ระบบจึงจะยอมรับให้ทำรายการต่อไป จากนั้นเลือกยืนยันการส่งแบบฯ เพื่อให้การยื่นแบบฯ ฉบับนั้นเสร็จสมบูรณ์ กรมสรรพากรจะตอบรับผลการยื่นแบบฯ โดยแจ้งหมายเลขอ้างอิง การยื่นแบบให้ทราบและพิมพ์แบบฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมเช็คไปให้แก่ ผู้ขอคืนภาษีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตามหน้าแบบ

  10. คำถาม : หลังจากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าการยื่นแบบฯ นั้นเสร็จสมบูรณ์

  คำตอบ : เมื่อระบบยืนยันข้อมูลและตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบพร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบให้ทราบทันทีที่หน้าจอ และหากมีภาษีที่ต้องชำระ การยื่นแบบฯ นั้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว

  11. คำถาม : ยื่นแบบและชำระภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่

  คำตอบ : การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตไม่สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ ต้องชำระภาษีให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกันทั้งจำนวน

  12. คำถาม : การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่

  คำตอบ : ไม่สามารถชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต ต้องชำระผ่านหน่วยรับชำระภาษีที่เข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพากรเท่านั้น (สามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำหน่วยรับชำระภาษีได้จาก www.rd.go.th == > บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต == > แนะนำหน่วย รับชำระภาษี

  13. คำถาม : กรมสรรพากรคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน อินเทอร์เน็ตอย่างไร

  คำตอบ : กรมสรรพากรไม่คิดค่าบริการ ในการใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่าน- อินเทอร์เน็ต แต่หากมีเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม หน่วยรับชำระภาษี (ธนาคาร / ไปรษณีย์) จะคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่แต่ละหน่วยรับชำระภาษี (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.rd.go.th == > บริการยื่นแบบผ่าน อินเทอร์เน็ต == > แนะนำหน่วยรับชำระภาษี)

  14. คำถาม : จะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฯ ได้เมื่อใด คำตอบ : ผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต จะสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน และแบบฯ ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร ภายหลังจากวันที่ได้ยื่นแบบฯ 2 วันทำการ โดยเลือกหัวข้อ พิมพ์แบบฯ / ใบเสร็จ Log in เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ให้สังเกตหน้าจอจะปรากฏวันที่ ที่สามารถพิมพ์ได้

  สำหรับการพิมพ์แบบฯ สามารถพิมพ์ได้ทันทีที่ทำรายการเสร็จ แต่ถ้าหากออกจากหน้าจอพิมพ์แบบฯ แล้ว จะต้องรอให้ระบบประมวลผลอีกครั้งประมาณ 2 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฯ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปี

  หากประสงค์จะพิมพ์แบบฯ หลังจากพ้น กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว สามารถติดต่อขอ คัดแบบฯ ได้ที่ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

  15. คำถาม : หากพบว่าข้อมูลการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี ต้องดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ : กรณีที่พบว่าข้อมูลที่แจ้งเพื่อยื่นแบบฯ ไว้นั้นไม่ถูกต้อง และยังอยู่ในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ1. กรณีที่มีภาษีชำระแต่ยังไม่ได้ชำระ ให้ Log in เข้าสู่ระบบ จะปรากฏสถานะ

  แบบค้างชำระ ให้ Double Click ที่ หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ จะปรากฏแบบฯ ของท่าน ให้ยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับนั้นโดยคลิก ยกเลิกการยื่นแบบ แล้วทำการยื่นแบบฯ ใหม่

  2. กรณีที่มีภาษีชำระและได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นแบบฯ ที่ไม่มีภาษีชำระ หรือเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษี ถือว่าการยื่นแบบนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกการยื่นแบบฯ ได้ ให้ทำรายการยื่นแบบฯ ใหม่ โดย Log in เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะแจ้งเตือนว่า ท่านเคยยื่นแบบฯ ไว้แล้ว และเป็นการยื่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ... ให้ทำรายการใหม่ทั้งหมด และกรอกจำนวนเงินภาษีที่ชำระไว้แล้ว กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ หรือ 0.00 กรณีขอคืนเงิน โดย

  2.1 แบบ ภ.ง.ด.90 ที่ข้อ 10 การคำนวณภาษี ข้อ 22

  2.2 แบบ ภ.ง.ด.91 ที่ส่วน ก การคำนวณภาษี ข้อ 18

  กรมสรรพากรจะถือว่าแบบฯ ที่ยื่นฉบับล่าสุดเป็นแบบฯ ที่ถูกต้องที่สุด และหากเป็นกรณีขอคืนเงินภาษีจะทำให้ได้รับเงินคืนล่าช้า เนื่องจากมีการยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับในปีภาษีเดียวกัน ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ

  16. คำถาม : กรณีที่อยู่ที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากร ต้องดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ : หากที่อยู่ที่แจ้งไว้ไม่เป็นปัจจุบัน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ สามารถแก้ไขได้ทันทีที่หน้าจอก่อนทำรายการยื่นแบบฯ เท่านั้น หากยื่นแบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้ ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมเช็คไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมสรรพากร ซึ่งหากไม่มีผู้รับ ไปรษณีย์จะส่งคืน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามแบบฯ ดังนั้น ผู้ขอคืนสามารถติดต่อขอรับเช็คฉบับ ดังกล่าวได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ฝ่ายคืนเงินภาษี

  17. คำถาม : หากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯ ในวันถัดไปได้หรือไม่

  คำตอบ : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นแบบฯ ได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถยื่นแบบฯ ได้ในวันทำการถัดไป แต่หากเป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระต้องทำรายการยื่นแบบและชำระภาษีให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการสิ้นสุดระยะเวลา ในการให้บริการของหน่วยรับชำระภาษีที่เลือก เช่น ธนาคาร / ไปรษณีย์ / ATM / Counter Service

  18. คำถาม : หากทำรายการยื่นแบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในกำหนดเวลา จะถือว่าได้มีการยื่นแบบฯ แล้วหรือไม่คำตอบ : การยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการชำระเงินเต็มตามจำนวนเงินภาษีและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากดำเนินการยื่นแบบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรมสรรพากรจะถือว่า ไม่ได้ยื่นแบบฯ และยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใดก็ได้ เนื่องจากเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จะไม่สามารถ ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีค่าปรับที่ต้องชำระพร้อมเงินภาษี และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้องเสีย (ถ้ามี) ดังนี้

  • ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 100 บาท

  • เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 200 บาท

  19. คำถาม : หากต้องการขอคืนเงินภาษีอากร จะตรวจสอบการขอคืนเงินได้อย่างไร

  คำตอบ : ภายหลังการยื่นแบบฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแจ้งว่า สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ตั้งแต่เมื่อใด โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.rd.go.th เลือก "สอบถามข้อมูลการขอคืนเงิน ภ.ง.ด. 90/91" และกรอกรายละเอียดส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน/เลขผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล

  20. คำถาม : การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์-เน็ต ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ใน การหักค่าลดหย่อนให้กรมสรรพากรหรือไม่ และหากไม่ต้องนำส่งต้องเก็บรักษาเอกสารไว้นานเท่าใด และกรมสรรพากรมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร

  คำตอบ : การยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์-เน็ตไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแต่อย่างใด แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีเหตุสงสัย เจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบดูเอกสารหลักฐาน จะต้องนำมาแสดงตามที่ได้ใช้สิทธิไว้ ซึ่งกรมสรรพากรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น หากข้อมูลใดไม่สามารถสืบค้นได้ จึงจะขอดูเอกสารหลักฐานเฉพาะบางประเด็นที่จำเป็นเท่านั้น

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.