หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  ฮ่องกงออกคู่มือภาษีอากรเพื่อขอความร่วมมือเจ้าของทรัพย์สิน
             เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สรรพากรฮ่องกง (Inland Revenue Department) ได้ประกาศการออกคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านภาษีอากรและขอความร่วมมือจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินได้รับ  ค่าเช่าต้องมีหนังสือแจ้งรายการเงินได้ดังกล่าวให้สรรพากรฮ่องกง (Inland Revenue Department) ทราบพร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 4 เดือนหลังจากวันที่สิ้นปีภาษี เช่น เจ้าของที่ดินต้องแจ้งรายการเงินได้พึงประเมินของช่วงปี 2560-2561 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้แล้ว จากนั้นให้เจ้าของที่ดินใช้แบบฟอร์ม Notification of Letting of Properties หรือแบบฟอร์ม IR6129 เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
             เจ้าของทรัพย์สินต้องแจ้งรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าทรัพย์สินก็ตาม ทั้งนี้ แบบฟอร์ม BIR60 ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน แบบฟอร์ม BIR57 ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของร่วมกันจำนวน 2 คน และแบบฟอร์ม BIR 58 ใช้สำหรับนิติบุคคลและคณะบุคคลที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
             อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการเรียกตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าของทรัพย์สินจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จ     รับเงินค่าเช่าและสัญญาการเช่าทรัพย์สินเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินหรือที่อยู่ จะต้องแจ้งให้สรรพากรฮ่องกงทราบภายใน 1 เดือนด้วย
             สำหรับนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สิน และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของทรัพย์สินหรือรายการเพื่อการใช้ทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ก็ตามที่อาจมีผลกระทบต่อการยกเว้นภาษี นิติบุคคลนั้นจะต้องมีหนังสือแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สรรพากรฮ่องกงทราบภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.