หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  การจ่ายเงินปันผลไปต่างประเทศให้แก่เจ้าของผลประโยชน์ (Beneficial Owner) กรณีสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
    การจ่ายเงินปันผลไปต่างประเทศให้แก่เจ้าของผลประโยชน์ (Beneficial Owner)
  กรณีสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
  วาสิฏฐ อินทรีย์[1]
             สืบเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีการออกมาตรการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ[2] (IHQ) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการโดยมีการให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สำคัญ ได้แก่ การยกเว้นเงินได้นิติบุคคลและการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ IHQ รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่จ่ายจาก IHQ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนของบริษัทต่างประเทศในรูปแบบการจัดตั้ง IHQ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีปัญหาว่า กรณี IHQ ที่มีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและหุ้นดังกล่าวถูกฝากในนามของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หาก IHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศในฐานะนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่จ่ายจาก IHQ หรือไม่
             ดังนั้น บทความนี้มุ่งที่จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการตีความคำว่า “บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ” ที่ได้รับเงินปันผลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ IHQ เปรียบเทียบกับหลักการการจ่ายเงินปันผลให้แก่เจ้าของผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ตามหลักสากล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้
  1. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลไปต่างประเทศที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ IHQ กรณีผู้รับเงินปันผลเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ


  [1] นายวาสิฏฐ อินทรีย์ นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนิติการเชียวชาญ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
  [2] พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558  

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.