อบรมสัมมนา

สัมมนาสรรพากรสาส์น

“Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ”


เวลา เนื้อหาการบรรยาย
08.30 – 09.00 น.   คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
09.00 – 10.00 น.   • หลักเกณฑ์วิธีการนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (Third Party Information)
     - ความหมายของธุรกรรมลักษณะเฉพาะ / บุคคลผู้มีหน้าที่นำส่งข้อมูล
     - กำหนดเวลาการนำส่งข้อมูล / บทลงโทษ
  • หลักเกณฑ์และวิธีการ e-Service สำหรับแต่ละประเภทภาษี
    : นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์
     - สาระสำคัญของ e-Withholding Tax / หลักเกณฑ์และเงื่อนไข / วิธีการนำส่งผ่านตัวกลาง / สิทธิประโยชน์ในอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย
    : จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษี ในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt
     - การยื่นรายการและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ / ประโยชน์ของ e-Tax Invoice, e-Receipt
    : อากรอิเล็กทรอนิกส์
     - ความหมายของตราสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Stamp / 5 ลักษณะของตราสารอิเล็กทรอนิกส์ / ระยะเวลาการขอชำระอากร / วิธีการชำระอากรและหลักฐานการชำระ
10.00 – 10.15 น.   อาหารว่าง (เช้า)
10.15 – 11.00 น.   • หลักเกณฑ์การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ( ม.65 ทวิ(5) )
   - การคำนวณเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน : ช่วงเปลี่ยนผ่าน / การรับมาจ่ายไป / วันสิ้นรอบ
   - การชำระภาษี และการคืนภาษีการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
  • การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (ม.65 ตรี(5) ม.65ทวิ(2) พรฎ.14 พรฎ.315)
11.00 – 12.00 น.   • การจำหน่ายหนี้สูญ (ม.65 ทวิ(9) และ กฎกระทรวง ฉ.186)
   - รายจ่ายค่าเผื่อหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (ม.65 ตรี(1))
   - ประเด็นผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน (65 ตรี(12))
  • รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่
   - การลงทุนในเครื่องจักร / การจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้แก่ลูกจ้าง / การปรับปรุงโรงแรม / การจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ / การจ้างงานต่อเนื่อง / การบริจาคทรัพย์สินตาม พรฎ.699 / การบริจาคเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด-19
12.00 – 13.00 น.   อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.   • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2018
   - วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
   - ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
   - องค์ประกอบของงบการเงิน : การปรับปรุงนิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการ "สินทรัพย์" และ "หนี้สิน"
   - การวัดมูลค่า : ปัจจัยในการพิจารณาเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
   - การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
  • แนวปฏิบัติทางการบัญชีในช่วงโควิด-19
14.00 – 15.00 น.   • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (TAS 21)
    - รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง / การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก / การรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
   : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (TAS 16 และ TFRS for NPAEs บทที่10)
    - การรับรู้รายการและการตัดรายการ / การวัดมูลค่า : ส่วนประกอบของราคาทุน / การเปิดเผยข้อมูล
15.00 – 15.15 น.   อาหารว่าง (บ่าย)
15.15 – 17.00 น.   • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
   : ต้นทุนการกู้ยืม (TAS 23 และ TFRS for NPAEs บทที่ 13)
    - ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ / การหยุดพักและสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุน / การเปิดเผยข้อมูล
   : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38 และ TFRS for NPAEs บทที่ 11)
    - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า / เมื่อต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย : ผลกระทบต่องบการเงิน / อายุการให้ประโยชน์
   : เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
    - การตั้งสำรองหนี้สูญโดยวิธี Simplified Approach


 บรรยายโดย :
  • อ.สาโรช ทองประคำ   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  • อ.มงคล ขนาดนิด   ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.รังสรรค์ หลวงเมือง   นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.จเร คงทอง   นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.วราวรรณ กิจวิชา   สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
  • อ.วัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย   นักวิชาการภาษี กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
  • อ.ศักดิ์นรินทร์ อินภิรมย์   นักตรวจสอบภาษี กองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร
  • อ.จิตรา ณีศะนันท์   ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กรมสรรพากร
     
ชั่วโมงบัญชี - ชั่วโมงอื่นๆ - (รอการอนุมัติจากสภาวิชาชีพ)
***สามารถขอหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา***


ครั้งที่ กำหนดการ สถานที่ ราคา ดาวน์โหลดใบสมัคร
1  วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 1,400 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
2  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563  โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี ชั้น 3 (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ 1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
3  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี ชั้น 3 (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ 1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
4  วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ศูนย์ประชุมฯ อิมแพ็ค จ.นนทบุรี 1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
5  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี ชั้น 3 (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ
(เต็ม)
1,500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
6  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี 1,400 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
7  วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563  โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 1,400 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
8  วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  โรงแรมแกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ 1,400 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
9  วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563  โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
(เต็ม)
1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
10  วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม 1,500 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
11  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563  โรงแรมลีการ์เด้นส จ.สงขลา 1,400 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
12  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  โรงแรมเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
(เต็ม)
1,500 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
13  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 1,400 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร
14  วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563  โรงแรมไม้หอม จ.นครสวรรค์ 1,400 บาท ปิดรับสมัครแล้ว
ราคาบัตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนา , อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
สมาชิกสรรพากรสาส์น ลด 10%
รับอาหารมังสวิรัติ แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันงานสัมมนา